Новата поправка в Закона за надзор на холандските офиси за доверие и предоставянето на местожителство плюс

През последните години холандският сектор на доверие се превърна в силно регулиран сектор. Доверителните офиси в Холандия са под строг надзор. Причината за това е, че в крайна сметка регулаторът е разбрал и осъзнал, че доверителните служби са изложени на голям риск от участие в пране на пари или извършване на бизнес с измамни страни. За да могат да контролират доверителните служби и да регулират сектора, холандският акт за надзор върху офиса (Wtt) влезе в сила през 2004 г. Въз основа на този закон доверителните служби трябва да отговарят на няколко изисквания, за да могат да провеждат своите дейности. Наскоро бе прието поредното изменение на Wtt, което влезе в сила на 1 януари 2019 г. Това законодателно изменение включва, наред с други неща, че определението за доставчик на местоживеене според Wtt е станало по-широко. В резултат на това изменение повече институции попадат в обхвата на Wtt, което може да има големи последици за тези институции. В тази статия ще бъде обяснено какво включва изменението на Wtt по отношение на предоставянето на местоживеене и какви са практическите последици от изменението в тази област.

Новата поправка в Закона за надзор на холандския офис за доверие и предоставянето на местожителство плюс

1. Предисторията на акта за надзор на офиса на холандския тръст

Службата за доверие е юридическо лице, компания или физическо лице, което професионално или търговски услуги предоставя една или повече доверителни услуги, със или без други юридически лица или дружества. Както вече показва името на Wtt, доверителните служби подлежат на надзор. Надзорният орган е Холандската централна банка. Без разрешение от нидерландската централна банка, доверителните служби не могат да работят от офис в Холандия. Wtt включва, наред с други теми, определението за доверителна служба и изискванията, на които трябва да отговарят доверителните служби в Холандия, за да получат разрешително. Wtt класифицира пет категории доверителни услуги. Организациите, които предоставят тези услуги, се определят като доверителна служба и изискват разрешение съгласно Wtt. Това се отнася до следните услуги:

 • да бъде директор или съдружник на юридическо лице или компания;
 • предоставяне на адрес или пощенски адрес, заедно с предоставяне на допълнителни услуги (предоставяне на местоживеене плюс);
 • използване на тръбна компания в полза на клиента;
 • продажба или посредничество при продажбата на юридически лица;
 • действащ като попечител.

Нидерландските власти са имали различни причини за въвеждането на Wtt. Преди въвеждането на Wtt, доверителният сектор не е бил или почти не е картографиран, особено по отношение на голямата група от по-малки доверителни служби. Чрез въвеждане на надзор може да се постигне по-добър поглед върху доверителния сектор. Втората причина за въвеждането на Wtt е, че международни организации, като например Работната група за финансови действия, посочи повишен риск за доверителните служби да се включат, наред с други неща, в прането на пари и фискалните укривания. Според тези организации съществува риск за целостта в доверителния сектор, който трябва да бъде управляван чрез регулиране и надзор. Тези международни институции също препоръчват мерки, включително принципа на познаването на вашия потребител, който се фокусира върху нетленните бизнес операции и където доверителните служби трябва да знаят с кого извършват дейност. Целта е да се предотврати извършването на бизнес с измамни или криминални страни. Последната причина за въвеждането на Wtt е, че саморегулирането по отношение на доверителните служби в Холандия не се счита за достатъчно. Не всички доверителни служби се подчиняват на едни и същи правила, тъй като не всички офиси са обединени в клон или професионална организация. Освен това липсва надзорен орган, който би могъл да гарантира прилагането на правилата.[1] Тогава Wtt гарантира, че е създадена ясна регулация по отношение на доверителните служби и че гореспоменатите проблеми са решени.

2. Определението за предоставяне на услуга по местоживеене плюс

След въвеждането на Wtt през 2004 г. има редовни изменения в този закон. На 6 ноември 2018 г. холандският сенат прие ново изменение на Wtt. С новия акт за надзор на офиса на Холандския тръст 2018 (Wtt 2018), влязъл в сила на 1 януари 2019 г., изискванията, на които трябва да отговарят доверителните служби, станаха по-строги и надзорният орган разполага с повече средства за прилагане. Тази промяна наред с другото разшири концепцията за „предоставяне на местоживеене плюс“. Съгласно старата Wtt следната услуга се считаше за доверителна услуга: предоставянето на адрес за юридическо лице в комбинация с извършването на допълнителни услуги, Това се нарича също осигуряване на местоживеене плюс.

На първо място, важно е да разберем какво включва предоставянето на местоживеене. Според Wtt предоставянето на местожителство е предоставяне на пощенски адрес или адрес за посещение, със заповед или юридическо лице, фирма или физическо лице, които не принадлежат към същата група като доставчика на адреса, Ако предприятието, което предоставя адреса, извършва допълнителни услуги в допълнение към тази разпоредба, ние говорим за предоставянето на местоживеене плюс. Заедно тези дейности се считат за доверителна услуга според Wtt. Следните допълнителни услуги се отнасят до стария Wtt:

 • даване на съвети или предоставяне на помощ в частното право, с изключение на извършване на приемни дейности;
 • даване на данъчни съвети или грижи за данъчни декларации и свързаните с тях услуги;
 • извършване на дейности, свързани с подготовката, оценката или одита на годишните отчети или поведението на администрациите;
 • наемане на директор за юридическо лице или компания;
 • други допълнителни дейности, които са определени с общ административен ред.

Предоставянето на местожителство заедно с извършването на една от допълнителните услуги, споменати по-горе, се счита за доверителна услуга по стария Wtt. Организациите, които предоставят тази комбинация от услуги, трябва да имат разрешение съгласно Wtt.

Съгласно Wtt 2018, допълнителните услуги бяха леко променени. Сега той се отнася до следните дейности:

 • даване на правни съвети или предоставяне на помощ, с изключение на извършване на приемни дейности;
 • грижа за данъчните декларации и свързаните с тях услуги;
 • извършване на дейности, свързани с подготовката, оценката или одита на годишните отчети или поведението на администрациите;
 • наемане на директор за юридическо лице или компания;
 • други допълнителни дейности, които са определени с общ административен ред.

Ясно е, че допълнителните услуги по Wtt 2018 не се отклоняват много от допълнителните услуги по стария Wtt. Определението за даване на съвети по първата точка е леко разширено и предоставянето на данъчни консултации е извадено от определението, но в противен случай се отнася до почти същите допълнителни услуги.

Въпреки това, когато Wtt 2018 се сравнява със стария Wtt, може да се забележи голяма промяна по отношение на предоставянето на местоживеене плюс. Съгласно член 3, параграф 4, подб Wtt 2018, е забранено извършването на дейности без разрешение въз основа на този закон, които са насочени както към предоставяне на пощенски адрес, така и на адрес за посещение, както е посочено в раздел б от определението за доверителни услуги и при извършване на допълнителни услуги, посочени в тази част, в полза на едно и също физическо лице, юридическо лице или компания.[2]

Тази забрана възникна, тъй като предоставянето на местоживеене и извършването на допълнителни услуги често са разделени на практика, което означава, че тези услуги не се извършват от една и съща страна. Вместо това една страна например извършва допълнителните услуги и след това привежда клиента в контакт с друга страна, която предоставя местожителство. Тъй като извършването на допълнителни услуги и предоставянето на местожителство не се извършват от една и съща страна, ние по принцип не говорим за доверителна услуга според стария Wtt. Чрез разделянето на тези услуги също не се изисква разрешение според стария Wtt и задължението за получаване на това разрешение се избягва. За да се предотврати това разделяне на доверителни услуги в бъдеще, в член 3, параграф 4, подб Wtt 2018 е включена забрана.

3. Практически последици от забраната за разделяне на доверителни услуги

Според стария Wtt дейностите на доставчиците на услуги, които разделят предоставянето на местоживеене и извършването на допълнителни дейности и извършват тези услуги от различни страни, не попадат в определението за доверителна услуга. Въпреки това, с забраната от член 3, параграф 4, подточка Wtt 2018, също е забранено страните, които отделят доверителни услуги, да извършват подобни дейности без разрешение. Това означава, че страните, които желаят да продължат да осъществяват дейността си по този начин, изискват разрешение и следователно също попадат под надзора на Нидерландската национална банка.

Забраната налага доставчиците на услуги да предоставят доверителна услуга съгласно Wtt 2018, когато извършват дейности, насочени както към предоставянето на местоживеене, така и към извършването на допълнителни услуги. Следователно доставчикът на услуги няма право да извършва допълнителни услуги и впоследствие да доведе своя клиент в контакт с друга страна, която предоставя местоживеене, без да има разрешение съгласно Wtt. Освен това доставчик на услуги е не е позволено да действа като посредник, като довежда клиент в контакт с различни страни, които могат да предоставят местожителство и да извършват допълнителни услуги, без разрешение.[3] Това е дори случаят, когато този посредник не предоставя постоянно местоживеене, нито извършва допълнителни услуги.

4. Препращане на клиенти към конкретни доставчици на местожителство

На практика често има страни, които извършват допълнителни услуги и впоследствие насочват клиента към конкретен доставчик на местоживеене. В замяна на това препращане доставчикът на местоживеене често плаща комисионна на страната, която е насочила клиента. Според Wtt 2018 обаче вече не е разрешено доставчиците на услуги да си сътрудничат и умишлено да разделят услугите си, за да избегнат Wtt. Когато дадена организация извършва допълнителни услуги за клиенти, не е позволено тези клиенти да се насочват към конкретни доставчици на местоживеене. Това означава, че има сътрудничество между страните, което е насочено към избягване на Wtt. Освен това, когато се получи комисионна за реферали, е очевидно, че има сътрудничество между страните, в които се разделят доверителни услуги.

Съответната статия от Wtt говори за извършване на дейности насочена към както предоставяне на пощенски адрес или адрес за посещение, така и при извършване на допълнителни услуги. Меморандумът за изменение се отнася до привеждане на контакт с клиента с различни партии.[4] Wtt 2018 е нов закон, така че към този момент няма съдебни решения по отношение на този закон. Освен това съответната литература само обсъжда промените, които този закон налага. Това означава, че в този момент все още не е ясно как законът ще работи точно на практика. В резултат на това в момента не знаем кои действия точно попадат в определенията „насочени към“ и „установяване на контакт“. Следователно понастоящем не е възможно да се каже кои действия попадат точно под забраната на член 3, параграф 4, подточка Wtt 2018. Въпреки това е сигурно, че това е плъзгаща се скала. Позоваването на конкретни доставчици на местоживеене и получаването на комисионна за тези препращания се счита за свързване на клиенти с доставчик на местожителство. Препоръчането на конкретни доставчици на местоживеене, с които човек има добър опит, представлява риск, въпреки че клиентът по принцип не е пряко посочен към доставчик на местоживеене. В този случай обаче се споменава конкретен доставчик на местоживеене, с който клиентът може да се свърже. Има голям шанс това да се разглежда като „свързване на клиента“ с доставчик на местоживеене. В крайна сметка в този случай клиентът не трябва сам да полага усилия, за да намери доставчик на местоживеене. Все още е въпросът дали говорим за „привеждане на контакт с клиента“, когато клиентът бъде насочен към попълнена страница за търсене в Google. Това е така, защото по този начин не се препоръчва конкретен доставчик на местоживеене, но институцията предоставя имена на доставчици на местоживеене на клиента. За да се изясни кои действия точно попадат в обхвата на забраната, правната разпоредба ще трябва да бъде доразвита в съдебната практика.

5. заключение

Ясно е, че Wtt 2018 може да има големи последици за страните, които извършват допълнителни услуги и в същото време да насочи клиентите си към друга страна, която може да предостави местожителство. Съгласно стария Wtt, тези институции не попадат в обхвата на Wtt и следователно не изискват разрешение съгласно Wtt. От влизането в сила на Wtt 2018 обаче има забрана за така нареченото разделяне на доверителните услуги. Отсега нататък институциите, които извършват дейности, насочени както към предоставянето на местоживеене, така и върху извършването на допълнителни услуги, попадат в обхвата на Wtt и трябва да получат разрешение съгласно този закон. На практика има много организации, които извършват допълнителни услуги и след това насочват клиентите си към доставчик на местоживеене. За всеки клиент, който се отнасят, той получава комисионна от доставчика на местоживеене. От влизането в сила на Wtt 2018 обаче вече не е разрешено доставчиците на услуги да си сътрудничат и умишлено да разделят услугите, за да избегнат Wtt. Следователно организациите, които работят на тази основа, трябва да вземат критично отношение към своята дейност. Тези организации имат два варианта: те коригират своята дейност или попадат в обхвата на Wtt и следователно изискват разрешение и подлежат на надзор на нидерландската централна банка.

Контакт

Ако имате въпроси или коментари, след като прочетете тази статия, не се колебайте да се свържете с mr. Максим Ходак, адвокат в Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl, or mr. Tom Meevis, lawyer at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, or call +31 (0)40-3690680.

[1] К. Frielink, Toezicht Trustkantoren в Недерланд, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Камерщукен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Камерщукен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Камерщукен II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

Share